Γλωσσάρι ΣΔΙΤ

Αγαθό:
Asset
Αγοραία Αξία:
Market Value
Άδεια:
Permit
Αδυναμία ενός φυσικού ή νομικού προσώπου να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις που προέρχονται από μια οικονομική συμφωνία ή κάποια δανειοληψία:
Default
Αίτηση για Κατάθεση Προσφοράς:
Request For Bid
Αίτηση Υπαγωγής:
Application for Inclusion
Άμεση Συμφωνία / Σύμβαση:
Direct Agreement
Αναθέτουσα Αρχή:
Contracting Authority
Ανάλυση Ευαισθησίας:
Sensitivity Analysis
Ανάλυση της κατάστασης μιας επιχείρησης για τον προσδιορισμό του κινδύνου που αντιπροσωπεύει για το αντισυμβαλλόμενο μέρος (π.χ. δανειστής):
Due Diligence
Αναχρηματοδότηση:
Refinancing
Ανοιχτή Διαγωνιστική Διαδικασία:
Open Procedure
Ανταλλαγή (γενικά) [Εννοιολογικά, είναι χρηματοοικονομικά παράγωγα (derivatives) και αποτελούν μια συναλλαγή όπου τα δυο μέρη συμφωνούν να ανταλλάξουν μελλοντικά, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, το προσυμφωνημένο χρηματοοικονομικό προϊόν]:
Swap
Αντιστάθμιση Κινδύνων:
Hedging
Ανώτατο Όριο, Οροφή:
Cap
Ανωτέρα Βία:
Force Majeure
Απαλλοτρίωση:
Expropriation
Αποθεματικός Λογαριασμός:
Reserve Account
Αποπληρωμή Κεφαλαίου:
Principal Repayment
Απόσβεση Ασώματων Ακινητοποιήσεων:
Amortization