Γλωσσάρι ΣΔΙΤ

Απόσβεση Ενσώματων Ακινητοποιήσεων:
Depreciation
Αρχαιολογικά Ευρήματα:
Archeological Findings
Αρχή της Αμοιβαίας Αναγνώρισης:
Mutual Recognition Principle
Αρχή της Αναλογικότητας:
Proportionality Principle
Αρχή της Διαφάνειας:
Transparency Principle
Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης:
Equal Treatment Principle
Αρχή της Προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος:
Protection of the Public Interest Principle
Αρχή της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης:
Protection of the Environment and Sustainable Development Principle
Αρχή της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ιδιωτών:
Protection of the Rights of Private Individuals Principle
Αρχή του Ελεύθερου Ανταγωνισμού:
Free Competition Principle
Αρχικό Επενδυτικό Σχέδιο:
Outline Business Case (OBC)
Ασφαλιστής:
Insurer
Ασφάλιστρο:
Insurance Premium
Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ:
General Seretariat for Private Investment and PPPs
Δάνειο:
Loan
Δάνειο το οποίο δεν καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, σε περίπτωση εκκαθάρισής της, αλλά καλύπτεται εφόσον έχουν εξοφληθεί οι απαιτήσεις των senior debtors:
Subordinated Debt
Δανειοδότηση που παρέχεται χωρία κάποια εξασφάλιση / εγγύηση από την επιχείρηση που τη λαμβάνει προς τον πιστωτή που τη χορηγεί για την αποπληρωμή της. Ο πιστωτής δηλαδή διατρέχει τον κίνδυνο να πτωχεύσει η επιχείρηση και να μην είναι δυνατόν να αποπληρώσει το χρέος της, αλλά επίσης δεν καλύπτεται και από την εκποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, στην περίπτωση εκκαθάρισής της:
Non - Recourse Finance
Δαπάνες Κεφαλαίου:
Capital Expenditures
Δείκτες Κάλυψης (Ονομάζονται έτσι διάφοροι λόγοι που παρουσιάζουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων.):
Cover Ratios
Δείκτης Κάλυψης της Εξυπηρέτησης Χρέους κατά τη διάρκεια ζωής του:
Loan Life Cover Ratio (LLCR)