Γλωσσάρι ΣΔΙΤ

Εκτός Ισολογισμού Αντιμετώπιση:
Off-Balance-Sheet Treatment
Εμπορικός Κίνδυνος ή Κίνδυνος Ζήτησης:
Commercial Risk/Demand Risk
Ενέγγυος Πίστωση:
Letter of Credit
Ενοικίαση Κεφαλαίου:
Capital Lease
Εντολή, συνήθως γραπτή, για την εκτέλεση κάποιας ενέργειας:
Mandate
Επένδυση Κεφαλαίου:
Capital Investment
Επιτόκιο:
Interest Rate
Επιτόκιο Προεξόφλησης:
Discount Rate
Εργολάβος:
Contractor
Έρευνα Αγοράς / Διερεύνηση των Προθέσεων της Αγοράς:
Market Sounding
Έσοδα:
Revenues
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης:
Internal Rate of Return (IRR)
Εταιρία Ειδικού Σκοπού:
Special Purpose Vehicle / Special Purpose Company
Ετήσιος Δείκτης Κάλυψης της Εξυπηρέτησης Χρέους:
Annual Debt Service Cover Ratio (ADSCR)
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων:
European Investment Bank
Εφεδρική Πίστωση:
Stand-by Facility
Ίδια Κεφάλαια / Καθαρή Θέση:
Equity
Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια:
Private Equities
Ιδιωτικός Τομέας:
Private Sector
Καθαρή λογιστική αξία ενός αγαθού, όπως καταγράφεται στον Ισολογισμό:
Book Value