Γλωσσάρι ΣΔΙΤ

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ):
Local Government Organizations
Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού:
Fixed Assets
Παθητικό:
Liabilities
Παραχώρηση:
Concession
Παρεπόμενα Σύμφωνα:
Ancillary Agreements
Παροχή Υπηρεσιών:
Service Provision
Περίοδος Αποπληρωμής:
Payback Period
Περίοδος Λειτουργίας:
Operation Period
Περίοδος Χάριτος:
Grace Period
Πιλοτικά Έργα:
Pilot / Pathfinder Projects
Πιστωτής:
Creditor
Πιστωτική Διαφορά:
Credit Spread
Πιστωτικός Κίνδυνος:
Credit Risk
Πληθωρισμός / Τιμάριθμος:
Inflation
Πληρωμή Διαθεσιμότητας:
Availability Payment
Προδιαγραφές Αποτελέσματος:
Output Specifications
Προκαταβολική Προμήθεια για την Ανάληψη Δανεισμού:
Upfront Fee
Προμήθεια:
Commission
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαπραγμάτευση:
Invitation to Negotiate
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμό:
Invitation to Tender