Δράσεις

▸ Συνεχής συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδότησης σε έργα ΣΔΙΤ με έντονα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.

▸ Στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνογνωσίας σε θέματα ΣΔΙΤ (EPEC).

▸ Συμμετοχή στην Ομάδα Ειδικών για θέματα ΣΔΙΤ της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE).

▸ Συμμετοχή σε δύο διαδοχικά Προγράμματα Αδελφοποίησης στην Κροατία, με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας στον τομέα των ΣΔΙΤ.

▸ Διμερής υποστήριξη και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με αντιπροσώπους αναδυόμενων αγορών ΣΔΙΤ.

Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών της Μονάδας ΣΔΙΤ (τ. Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ).