Γλωσσάρι ΣΔΙΤ

Δημόσια Δαπάνη / Έξοδο:
Public Expenditure
Δημόσια Προμήθεια:
Public Procurement
Δημόσια Συγκριτική Κοστολόγηση:
Public Sector Comparator (PSC)
Δημόσιος Τομέας:
Public Sector
Διαγωνισμός:
Tender
Διαδικασία Ανταγωνιστικού Διαλόγου:
Competitive Dialogue Procedure
Διαδικασία με Διαπραγμάτευση:
Negotiated Procedure
Διαδικασία Παρακολούθησης:
Monitoring Procedure
Διαδικασίες και πολιτική έργων ΣΔΙΤ:
Public Private Partnerships' Policy
Διαιτησία:
Arbitration
Διάρκεια:
Tenor
Διάρκεια Σύμβασης:
Contract Period
Διαχείριση Έργου:
Project Management
Δικαιώματα που παρέχονται κυρίως προς τους Πιστωτές προκειμένου να επέμβουν και να διορθώσουν / αντικαταστήσουν όποιον από τους εμπλεκόμενους Ιδιωτικούς Φορείς μιας Σύμβασης υπό-αποδίδει:
Step-in Rights
Δικαστικός:
Judicial
Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα:
Inter-Ministerial PPP Committee
Έγγραφη υπόσχεση που δεσμεύει το ένα από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη να προβεί σε κάποια ενέργεια ή να απέχει από κάποια πράξη ή να πληροί κάποιες προϋποθέσεις (Ρήτρες):
Covenant
Εγγύηση:
Guarantee
Εγγυητική Επιστολή:
Letter of Guarantee
Εκπρόσωπος Κοινοπραξίας:
Agent