Γλωσσάρι ΣΔΙΤ

Προσφορά:
Bid
Προϋπολογισμός:
Budget
Πτώχευση:
Insolvency
Ρευστότητα:
Liquidity
Σταθερό Επιτόκιο:
Fixed Interest Rate
Σύγκρουση Συμφερόντων:
Conflict of Interest
Συγχρηματοδοτούμενο Έργο:
Co-funded Project
Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών:
Service Contracts
Σύμβαση:
Contract
Συμμετέχοντες / εμπλεκόμενοι σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο (π.χ. μέτοχοι, πιστωτές, εργαζόμενοι, κ.α.):
Stakeholders
Σύμπραξη:
Partnership
Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα:
Public Private Partnership (PPP) / Private Finance Initiative (PFI)
Συμφωνία / Σύμβαση:
Agreement
Συναλλακτικά Κόστη:
Transaction Costs
Συντήρηση:
Maintenance
Σχεδιασμός / Μελέτη:
Design
Ταμειακή Ροή:
Cash Flow
Ταμείο Συνοχής:
Cohesion Fund
Τελικοί Χρήστες:
End Users
Τέλος Χρήσης:
Usage Fee