Τεχνική Υποστήριξη

 «Επέκταση και Τεχνική Υποστήριξη της υφιστάμενης ιστοσελίδας της Μονάδας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)» για τις ανάγκες της Μονάδας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών"

Η υπηρεσία ήταν αναγκαία για να επεκτείνει την βασική λειτουργικότητα του ιστοτόπου της Μονάδας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) προς ενίσχυση της ενημέρωσης σχετικά με τις δράσεις της Υπηρεσίας και του μεγάλου αριθμού έργων ΣΔΙΤ, την ωρίμανση και υλοποίηση των οποίων υποστηρίζει και προωθεί σε όλη την Επικράτεια, πολλά εκ των οποίων χρηματοδοτούνται με αξιοποίηση ενωσιακών πόρων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης).

Οι δαπάνες του έργουβάρυναν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Προμήθεια, ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων και εργαλείων» με Κωδικό ΟΠΣ 5056524 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020». Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής) και από Εθνικούς πόρους.

Η σύμβαση υπεγράφη στις 13 Οκτβωβρίου 2023 και ολοκληρώθηκε.

Εκπαίδευση των στελεχών της Μονάδας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

 

Η υπηρεσία ήταν  αναγκαία και είχε ως σκοπό την εκπαίδευση των στελεχών της Μονάδας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) επί χρηματοοικονομικών θεμάτων που αφορούν σε όλα τα στάδια της ανάθεσης και εκτέλεσης έργων που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) σε όλη την Επικράτεια, πολλά εκ των οποίων χρηματοδοτούνται με αξιοποίηση ενωσιακών πόρων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης).

Οι δαπάνες του έργου βάρυναν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού των στελεχών της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και ιδιωτικού Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ 5000384 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020». Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής) και από Εθνικούς πόρους.

Η σύμβαση υπεγράφη στις 10 Οκτβωβρίου 2023 και ολοκληρώθηκε.

«Κατασκευή περιπτέρου «ΣΔΙΤ» στην 87η ΔΕΘ που θα πραγματοποιηθεί από 09.09.2023 έως 17.09.2023 στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo ΔΕΘ (HALL 15) για τις ανάγκες της Μονάδας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών»

Σκοπός της υπηρεσίας ήταν να καλύψει την άμεση ανάγκη για την κατασκευή περιπτέρου «ΣΔΙΤ» στην 87η ΔΕΘ που πραγματοποιήθηκε από 09.09.2023 έως 17.09.2023 στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo ΔΕΘ (HALL 15) προκειμένου να υπάρξει πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού για τις υπηρεσίες της Μονάδας ΣΔΙΤ, η οποία υποστηρίζει την ωρίμανση και υλοποίηση μεγάλου αριθμού έργων ΣΔΙΤ σε όλη την Επικράτεια πολλά εκ των οποίων χρηματοδοτούνται με αξιοποίηση ενωσιακών πόρων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης).

Οι δαπάνες του έργου βάρυναν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού των στελεχών της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και ιδιωτικού Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ 5000384 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020». Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής) και από Εθνικούς πόρους.

Η σύμβαση υπεγράφη στις 07 Σεπτεμβρίου 2023 και ολοκληρώθηκε.

 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος τηλεδιασκέψεων και εκπαίδευση στελεχών της Υπηρεσίας στη λειτουργία του για τις ανάγκες της Μονάδας ΣΔΙΤ»

 Σκοπός της παρούσας προμήθειας ήταν να καλύψει την άμεση και επιτακτική ανάγκη για προμήθεια εξοπλισμού συστήματος τηλεδιασκέψεων προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, που έχει ως αρμοδιότητα την προώθηση και την υποστήριξη ωρίμανσης και υλοποίησης μεγάλου αριθμού έργων ΣΔΙΤ σε όλη την Επικράτεια, πολλά εκ των οποίων χρηματοδοτούνται με αξιοποίηση ενωσιακών πόρων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης).

 Οι δαπάνες του έργου βάρυναν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Προμήθεια, ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων και εργαλείων» με Κωδικό ΟΠΣ 5056524 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020». Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής) και από Εθνικούς πόρους.

Η σύμβαση υπεγράφη την 11 Απριλίου 2023 και ολοκληρώθηκε.

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών, ήσσονος αξίας, συνδρομής σε Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών για κάλυψη αναγκών της Μονάδας ΣΔΙΤ της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, στην «Νetcompany-Intrasoft S.A./ΝΟΜΟS Ελληνικό Υποκατάστημα».

 Σκοπός της ανάθεσης ήταν η παροχή υπηρεσιών συνδρομής σε Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών, η οποία είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας που έχει ως αρμοδιότητα την προώθηση και ανάπτυξη του θεσμού των ΣΔΙΤ μέσω της υποστήριξης υλοποίησης των έργων ΣΔΙΤ, πολλά εκ των οποίων χρηματοδοτούνται με αξιοποίηση ενωσιακών πόρων (ΕΣΠΑ).

 H ανάθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου : «Προμήθεια ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων και εργαλείων» με κωδικό 2020ΣΕ51910000. Οι δαπάνες του έργου συγκαταλέγονται στις επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας Β «Παροχή Υπηρεσιών» του Υποπρογράμματος Α’ της υπ’ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (Β’ 677) υπουργικής απόφασης.

Η σύμβαση υπεγράφη την 23 Φεβρουαρίου 2023 και ολοκληρώθηκε.