Γλωσσάρι ΣΔΙΤ

Τερματισμός Συμβολαίου / Σύμβασης:
Termination of Contract
Τεχνική Διαχείριση υποδομής:
Facility Management
Τεχνικός Σύμβουλος:
Technical Advisor
Τιμαριθμοποιημένο Επιτόκιο:
Index-linked Interest-Rate
Τράπεζα:
Bank
Τύπος Σύμβασης που περιλαμβάνει τη Λειτουργία και Συντήρηση μιας υποδομής:
Operation and Maintenance Contract (O&M)
Τύπος Σύμβασης που περιλαμβάνει τη Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση και Λειτουργία μιας υποδομής:
Design Build Finance Operate (DBFO)
Τύπος Σύμβασης που περιλαμβάνει την Κατασκευή - Κατοχή - Λειτουργία και Μεταβίβαση μιας υποδομής:
Build Own Operate Transfer (BOOT)
Τύπος Σύμβασης που περιλαμβάνει την Κατασκευή - Κατοχή και Λειτουργία μιας υποδομής:
Build Own Operate (BOO)
Υπεργολάβος:
Sub-Contractor
Υποβάλλων Προσφορά, Πρόταση:
Bidder
Υποδομή:
Infrastructure
Υπολειμματική Αξία:
Residual Value
Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (Κερδών ή Ζημιών) Προηγούμενων Χρήσεων:
Retained Earnings
Φορολογία:
Taxation
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:
Value Added Tax
Χρεοκοπία:
Bankruptcy
Χρέος:
Debt
Χρέος το οποίο εξοφλείται εφόσον έχουν εξοφληθεί οι προηγούμενες υποχρεώσεις της εταιρίας:
Junior Debt
Χρέος το οποίο καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, σε περίπτωση εκκαθάρισής της:
Senior Debt