Γλωσσάρι ΣΔΙΤ

Κυμαινόμενο Επιτόκιο:
Floating Interest Rate
Κύρος Εμπράγματων Ασφαλειών:
Validity Of Sureties in Rem
Λειτουργικά Κόστη:
Operating Costs
Λειτουργική Μίσθωση:
Operating Lease
Μακροοικονομία:
Macro economy
Μέρισμα:
Dividend
Μέτοχοι:
Shareholders
Μετρητά, Ρευστό Χρήμα:
Cash
Μηχανισμός Αποπληρωμής:
Payment Mechanism
Μόχλευση [Το ποσοστό των δανειακών προς τα ίδια κεφαλαία]:
Gearing
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου:
Legal Entity under Public Law
Νομικός Σύμβουλος:
Legal Advisor
Οικονομική Ανταποδοτικότητα:
Value for Money
Οικονομικός Σύμβουλος:
Financial Advisor
Ομολογία / Αξιόγραφο:
Debenture
Ομολογιούχος:
Bondholder
Ομόλογο:
Bond
Ομόλογο που κατά την αξιολόγησή του από του Οίκους Αξιολόγησης κατατάσσεται στις κατηγορίες από ΑΑΑ ως ΒΒΒ:
Investment Grade Bond
Ονομαστική Τιμή, χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται υπ' όψιν ο πληθωρισμός:
Nominal Value
Οργανισμοί οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στην αξιολόγηση επιχειρήσεων σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση:
Rating Agencies