Γλωσσάρι ΣΔΙΤ

Καθαρή Παρούσα Αξία:
Net Present Value
Καινοτομία:
Innovation
Κατάλογος Προτεινόμενων Συμπράξεων:
List of Proposed Partnerships
Κατανομή Κινδύνων:
Risk Allocation
Κατασκευαστική Περίοδος:
Construction Period
Κατασκευαστικός Κίνδυνος:
Construction Risk
Κατασκευή:
Construction
Καταστατικό Φορέα / Εταιρίας:
Articles of Association/Incorporation
Κεντρική Διοίκηση:
Central Administration
Κεφάλαια που παρέχονται από την ΕΕ για την υλοποίηση έργων:
Structural Funds
Κεφαλαιαγορά:
Capital Market
Κίνδυνος Διαθεσιμότητας:
Availability Risk
Κίνδυνος Επίδοσης:
Performance Risk
Κλειστή Διαγωνιστική Διαδικασία:
Restricted Procedure
Κοινοπρακτικό Δάνειο:
Syndicated Loan
Κοινοπραξία:
Consortium
Κοινωνικοοικονομικά Κριτήρια:
Socio - Economic Criteria
Κόστη συνυφασμένα με τον κύκλο ζωής μιας υποδομής ή ενός έργου (π.χ. προγραμματισμένα κόστη αντικατάστασης εξοπλισμού σε προκαθορισμένες χρονικές περιόδους, σχετικές με τους κύκλους ζωής του εξοπλισμού):
Lifecycle Costs
Κριτήριο της Κατώτατης Τιμής Προσφοράς:
Lowest Price Criterion
Κριτήριο της Πλέον Συμφέρουσας από Οικονομική Άποψη Προσφοράς:
Economically Advantageous Criterion