Γλωσσάρι ΣΔΙΤ

Χρέος το οποίο καλύπτεται μετά την εξυπηρέτηση των υπόλοιπων δανειακών κεφαλαίων και πριν από τα Ίδια κεφάλαια, από τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, σε περίπτωση εκκαθάρισής της:
Mezzanine Debt
Χρέωση που επιβάλλει μια τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα για να συνεχίσει να διαθέτει δανειακού πόρους σε πιθανούς δανειζόμενους:
Commitment Fee
Χρηματοδότηση:
Financing
Χρηματοδότηση Έργου / Σχεδίου:
Project Finance
Χρηματοδοτησιμότητα [Ο όρος αναφέρεται στην πρόθεση (appetite) των πιστωτών να χρηματοδοτήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο κατόπιν πραγματοποίησης της ανάλυσης κινδύνου του εγχειρήματος (due diligence) και σχετίζεται με την οικονομική ευρωστία του επιχειρηματικού σχεδίου όσον αφορά στην αποπληρωμή των πιστωτών]:
Bankability
Χρηματοοικονομική Μίσθωση:
Lease / Leasing
Χρηματοοικονομικό Κλείσιμο Συμφωνίας:
Financial Close
Χρηματοοικονομικό Παράγωγο:
Derivative
Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον:
Fiscal Environment
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα:
Financial Institutions
Χρονική διάρκεια μεταξύ της αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων και της λήξης της περιόδου Σύμπραξης:
Tail of Debt
Χρονοδιάγραμμα:
Time-Schedule
Χρονοδιάγραμμα Αποπληρωμής:
Repayment Schedule