ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
27.12.2011
Τρέχουσα Κατάσταση:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
28
Διάρκεια Κατασκευής:
3
Διάρκεια Λειτουργίας:
25
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
149,7 €
Περιγραφή Έργου:

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 14 Ιουνίου 2018