ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
04.10.2022
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
30 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
2.5 έτη/years κατασκευή /1,5 έτη/years πλήρωση ταμιευτήρα
Διάρκεια Λειτουργίας:
26 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
175.5 εκ./mn. €
Περιγραφή Έργου:

H σύμπραξη αφορά στην  κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία του έργου με τίτλο: «Ύδρευσης Νήσου Κέρκυρας μέσω ΣΔΙΤ» για χρονικό διάστημα 30 ετών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της σύμπραξης, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (εφεξής ΙΦΣ) θα αναλάβει τα ακόλουθα με αντάλλαγμα πληρωμές διαθεσιμότητας:

·      την εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή μελέτες και τις προβλέψεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και τη μέριμνα για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών για την κατασκευή και λειτουργία του έργου,

·      την κατασκευή του Έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις απαιτήσεις της σύμβασης σύμπραξης, την τεχνική του προσφορά και τις μελέτες που θα εγκριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις προβλέψεις της σύμβασης σύμπραξης, με στόχο την επίτευξη των προδιαγραφών διαθεσιμότητας της σύμβασης σύμπραξης,

·      τη χρηματοδότηση του έργου (σε συνδυασμό με τυχόν χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου), όπως θα προκύψει βάσει οριστικού σχεδιασμού

·      τη λειτουργία και συντήρηση του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης σύμπραξης, τις προδιαγραφές απόδοσης και το εγκεκριμένο από την Αναθέτουσα Αρχή σχέδιο λειτουργίας και συντήρησης, το οποίο θα καταρτιστεί από τον ΙΦΣ,

·      την επιστροφή το Έργου στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση σύμπραξης στο τέλος της συμβατικής περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή αμοιβών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας του Έργου.