ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου

Περιφέρεια:
Τομέας:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
17.04.2019
Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
16 έ./y.
Διάρκεια Κατασκευής:
2 έ./y.
Διάρκεια Λειτουργίας:
14 έ./y.
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
5,0 εκ. €