Έργα της αναθέτουσας αρχής:

Περιφέρεια Ηπείρου

Ήπειρος / Περιβάλλον - Απορρίματα
Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης  θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αστικών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, ετήσιας δυναμικότητας 105 χιλ. τόνων, για διάστημα 27 ετών. Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 21.07.2017