ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Σχολικές Μονάδες Δήμου Ρόδου

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
25.10.2018
Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
27 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
2 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
25 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
41,7 εκ./mn. €
Περιγραφή Έργου:

Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση 13 νέων σχολικών μονάδων στο Δήμο Ρόδου.