Έργα της αναθέτουσας αρχής:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δυτική Ελλάδα / Κοινωνικές Υποδομές - Δημόσια Διοίκηση
Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ. μέσω ΣΔΙΤ κατά την έννοια του ν. 3389/2005.