Έργα της αναθέτουσας αρχής:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας