Έργα της αναθέτουσας αρχής:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Αττική / Κοινωνικές Υποδομές - Άλλο
Το αντικείμενο της Σύμπραξης συνίσταται  στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και συντήρηση του νέου Δικαστικού Σωφρονιστικού Συγκροτήματος Αθηνών (ΔΣΣΑ) και της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής στο Δήμο Ασπροπύργου μέσω ΣΔΙΤ.