Έργα της αναθέτουσας αρχής:

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)

Αττική / Κοινωνικές Υποδομές - Παιδεία
Το αντικείμενο της Σύμπραξης περιλαμβάνει τη μελέτη (σύνταξη τυχόν επιπλέον μελετών), χρηματοδότηση, ανακατασκευή,  λειτουργία και τεχνική διαχείριση/συντήρηση, καθώς και υπηρεσίες ασφάλειας/φύλαξης και καθαριότητας, των φοιτητικών εστιών της Παλαιάς Φοιτητικής Εστίας στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.. Μέσω της υλοποίησης του Έργου η Αναθέτουσα Αρχή αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών εστίασης και σίτισης που θα επιτρέπει την ασφαλή και ποιοτική διαμονή των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού.