ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Σχολικές Μονάδες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
15.01.2021
Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
27 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
2 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
25 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
144,4 εκ./mn. €