ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Επτά (7) Πυροσβεστικοί Σταθμοί

Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
05.06.2006
Τρέχουσα Κατάσταση:
Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
25 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
2 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
23 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
25,9 εκ. €
Περιγραφή Έργου:

Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των κτιριακών υποδομών επτά νέων Πυροσβεστικών Σταθμών.

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 15.04.2009

Σχετικές εικόνες: