ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Δεκατέσσερις (14) Σχολικές Μονάδες στην Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
14.04.2006
Τρέχουσα Κατάσταση:
Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
27 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
2 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
25 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
58 εκ. €
Περιγραφή Έργου:

Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των κτιριακών υποδομών δεκατεσσάρων νέων σχολικών υποδομών.

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 11.04.2014